عنوان سوال فرضی دوم

پاسخ را در این قسمت یادداشت کنید. طوری مشتری را راهنمایی کنید که مشتری با خواندن آن پاسخ خود را دریافت کنید و تعداد مراجعه به شما برای پشتیبانی به حداقل برسد.


1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره