[سخنرانی فرضی سوم]

رویداد شماره دو

[سخنرانی فرضی سوم]

پیشنهاد شده توسط [سخنران فرضی سوم]

درباره نویسنده

Practical Info

Date
1398-05-02 11:30 (Asia/Tehran)
مدت
30 دقیقه
مکان
[ مکان اول رویداد ]